יום א', יד’ בשבט תשע”ט

תלמידים ומורים יקרים, אחרי שנות גלות ארוכה ותפילה "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" זיכה אותנו הקב"ה לשוב אל ארצנו ולבנות בה מדינה לתפארת!השנה אנו מציינים 70 שנה להקמת המדינה. הדגש בעיסוק שלנו בנושא הוא התגשמות חזון הנביאים בדור שלנו. חזון שחיבר את העם לקיום התורה בארץ הקודש, דוקא בארץ ישראל.ילדי "הקהל" היקרים שבאים מכל בתיה"ס ילוו גם השנה את הפעילות המחוזית בנושא זה.השנה חברנו לפעילות נהדרת עם מוזיאון ישראל.כולם יחוו ביקור מרגש במוזיאון סביב מספר מוצגים שקשורים לתקומת מדינת ישראל, ומשם יחזרו לבתיה"ס לפעילות דומה בתוך הכיתות עצמן.מתוך פעילות זו ואחרות נתמלא בהכרת הטוב לריבונו של עולם על כל הטוב אשר גמלנו, יתמלא ליבנו ברגשי שמחה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות חלק ממהלך מופלא של גאולה ונביט בתקווה ובתחושת אחריות אל העתיד, בתפילה להמשיך ולחזות בשגשוגה ובפריחתה שלמדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, ובבנין ירושלים במהרה בימינו.גיל ברדוגומפקח (חינוך דתי במחוז) - מנח"ילשכת מחוז ירושלים ומנח"ימשרד החינוך